کتاب اعتیاد وانواع موادمخدر و تاثیرات آن

مولف :مجتبی دشتی  112صفحه /قطع جیبی

بنا به سفارش عقیدتی سیاسی اداره مهندسی نیروی هوایی منتشر شد.