کتاب مجموعه پاسخ های سئوالات قد م ها و سنت های جهانی انتشار یافت .

 

نویسنده کتاب با ظرافتی خاص سعی درموشکافی بیماری اعتیاد نموده و پاسخ گوی سئوالات ذهن مخاطبانش گردیده است .کتاب فوق به صورت پیشنهادی و عاری از هرگونه مطلق گرایی و با شیوه ای قابل فهم برای همگان سعی در تمرکز فرد بر روی بهبودی و رهایی از قید و بند الکل و مواد مخدر دارد. لازم به ذکر است که مولف پاسخهای خود را جواب نهایی و سخن آخر تلقی ننموده و تنها آنرا به عنوان دوست همقدمی در کنار تجربیات خود و راهنمایتان معرفی نموده است .

بعضی از افراد در نقاط دور افتاده از نعمت حضور در جلسات بهبودی محروم می باشند و گاهی بعلت عدم حضور افرادی با تجربه پاکی بالاتر ، فرایند کارکرد قدمها به تعویق می افتد لذا مطالعه و همراه داشتن این کتاب می تواند تا دست یابی به فضای بهبودی و کارکرد مستمر قدمها شما را همراهی کند.

مرکز پخش 88300942تلفکس88847154انتشارات زهره وند