باتشکر از خانم فاضلی که همواره مارا در خدمت صادقانه یاری و مشوق بودند اینجانب و تمامی همکاران  امروز که مصادف حمایت بزرگ ایشان از گروه ماست را به ایشان تبریک عرض نموده و همواره منتظر حمایت های معنوی شان هستیم