رابطهء اعتیاد و بزه‌دیدگی

مبحث پنجم:رابطهء اعتیاد و بزه‌دیدگی

اعتیاد معمولاً به حالتی اطلاق می‌شود که آدمی از نظر جسمی یا روانی خود را نیازمند به‌ انجام رفتاری یا مصرف ماده‌ای بداند.اعتیاد تمام یا بعضی از افراد خانواده نیز می‌تواند به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم در رفتار بزه‌کاران اثر گذارد.اساساً به لحاظ آمیزش و هم‌بستگی و علایقی که بین اعضای خانواده وجود دارد خواه‌ ناخواه چنان‌چه بعضی از آنها دارای آلودگی‌هایی باشند به‌طور نسبی در سایرین نیز اثر گذاشته و احتمالا باعث آلودگی آنها نیز خواهد شد و بر فرض که موجب آلودگی آنها نشود به احتمال زیاد آلودگی آنها وضع خانوادگی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

ارتباط مستقیم و غیر مستقیم اعضای خانواده با مواد اعتیادآور زمینهء اعتیاد آنان را آسان می‌کند.

خانه ی معتاد،خانه‌ای سرد و بی‌رونق است،زن نسبت به شوهر و فرزندان اگرچه در کنار هم زندگی می‌کنند،ولی احساس بیگانگی از هم می‌کنند.فرد معتاد یا خانواده معتاد سرمشق‌های بدی را به فرزندان القا می‌کنند و خطر افتادن آنان به جرم و ارتکاب آن را فراهم می‌سازند.تحقیقی در غرب نشان داده است که حدود 25%از والدین الکلیک و معتاد بوده‌اند و تحقیقی دیگر نشان داده که فرزندان معتاد مستعد ارتکاب جرمند».[1]در تحلیل فوق می‌توان گفت:خانواده‌های بی‌تفاوت با ضریب 21%و خانواده‌هایی‌ که با اندیشه و عمل خود این فکر را در جوانان القا می‌کنند که جدایی از همسر امری‌ غیر عادی نیست(با ضریب 14%)خانواده‌های آسان‌گیر که کنترلی بر فرزندان خود ندارند(با ضریب 13%)و خانواده‌هایی مستبد که وجود و شخصیت مستقل فرزند را با زورگویی و فرماندهی نادیده می‌گیرند(با ضریب 12%)زمینه‌های اعتیادپذیری جوانان‌ را فراهم می‌آورند.[2]از بین عوامل مختلف تأثیرگذار در اعتیادپذیری نوجوانان و جوانان و گسترش آن در سطح خانواده‌ها یا کل جامعه،اهم آنها را در نمودار زیر می‌توان مشاهده کرد:[3]

در تحقیقی که در ایرانشهر در مورد تأثیر محیط خانواده در میزان گرایش جوانان 15- 19 ساله انجام گرفته نشان داده که بین میزان گرایش جوانان به مصرف سیگار و چگونگی محیط خانوادگی آنها رابطهء قوی و مستقیم وجود دارد،بدین‌معنا که هرچه‌ قدر محیط خانواده مقبول‌تر و مطلوب‌تر باشد به همان نسبت کمتر در معرض ابتلای به‌ سیگار قرار می‌گیرند،از طرفی دیگر عدم رضایت جوان از محیط خانوادگی عامل مهمی‌ در گرایش جوانان به مصرف سیگار و اعتیاد به آن است.[4]در نتایج یک تحقیق که در مورد علل گرایش به مواد مخدرآمده نشان‌گر آن است که‌ بین میزان تفاهم با افراد خانواده و اعتیاد به مواد مخدر رابطهء معناداری وجود دارد.[5]

/ 0 نظر / 49 بازدید