اعتیادجنسی

شباهت قابل توجهی در شخصیت افراد دچار اعتیادجنسی وجود ندارد.
بسیاری از معتادان با رفتارهای اولیه اعتیاد جنسی در زندگی خود
 دچار مشکل می شوند و بسیار اندکند معتادانی که فقط به یک سطح از وسوسه‌ی
 جنسی گرفتار باشند . اعتیاد جنسی پدیده‌ای برای طبقات پایین جامعه نیست، بلکه در بین تمام
گروه های اقتصادی و اجتماعی دیده می شود . اعتیاد جنسی سطوح متفاوتی دارد که البته در هر سطحی دردآور است.احساسات منفی مانند خشم و غربت و تنهایی، شرمساری و یأس و دل‌زدگی و... فرد را به انزوا و
 مشکلات روانی بیشتر سوق می دهد در اعتیاد جنسی قیود و مرزهای اساسی در
 زندگی خانوادگی واجتماعی به سرعت زیر پا گذاشته می‌شوند و رفتارهایی نظیر
 تجاور به زور و خشونت، تجاوز به نزدیکان ،کودک آزاری و...اتفاق می افتد .
در اعتیاد جنسی رفتارهای جنسی یکدیگر را تقویت می‌کنند به عبارت دیگر معتاد از یک
 نوع رفتار به نوعی دیگر گرایش پیدا می‌کند. تحقیقات در این حوزه نشان داده اند که در
 اکثر موارد رفتار جنسی با رفتارهای حاصله از دیگر انواع اعتیاد، مرتبط است مانند اعتیاد
 به خوردن، به کار ، مصرف مواد مخدر،..
اعتیاد جنسی شامل یک سری اختصاصات می باشد مانند اشتغال و وسواس فکری،
یعنی شخص بصورت مداوم در رابطه با موقعیت ها و حوادث جنسی دارای اشتغال
 ذهنی است و تمرکز مداوم فرد با مسائل جنسی باعث سطح بالای تحریک پذیری
 جنسی در او می گردد.
خصیصه دوم در اعتیاد جنسی تکراری شدن رفتار است به عبارتی شخص به رفتار
 جنسی خود برای ارضاء ادامه نمی دهد بلکه هدف تحریک شدن هرچه بیشتر است و
 بدین شکل این اعتیاد به تداخل با برنامه های روزانه می انجامد و عملکرد اجتماعی و
 فردی را مختل می کند ولی با وجود این عوارض رفتار تداوم پیدا می کند .

بنابراین خصیصه سوم ، از دست دادن کنترل (اجبار) شخص با وجود مشکلات حاصل
 است که کماکان به رفتارهای تکراری خود شامل تحریک پذیری بالا بدون احساس
 رضایت،... ادامه می دهد و نمی تواند رفتار را متوقف کند با اینکه هر روز وقت بیشتری
 را برای متوقف کردنش اختصاص می دهد .
خستگی خصیصه چهارم اعتیاد جنسی است . شخص که دچار احساس گناه و
 شرمساری از رفتار شدید و غیر قابل کنترل خود و آسیب هائی که به دیگران می زند
 است، کاملا خسته وسرخورده می شود.

/ 0 نظر / 28 بازدید