چگونگی ترکیب خانواده

چگونگی ترکیب خانواده

گفتار چهارم:کوچک ترین فرزند خانواده

آخرین فرزند در یک موقعیت پیچیده قرار دارد؛زیرا مزایای فرزند ارشد را ندارد ولی از جهات دیگر مزایایی دارد.همیشه کوچک ترین طفل خانواده نازپروده و ظاهراً بیشتر مورد توجه و حمایت است.به همین جهت کوچک ترین طفل خانواده ممکن است در زندگی خود با مشکلات واقعی روبرو شود؛زیرا به علت حمایت فوق العاده، فردی لوس و ننر بار می آید و اغلب در تربیت او دلسوزی های نابه جا را می یابد[1].

گفتار پنجم:تنها پسر خانواده

پسر تنهایی که با خواهران خود زندگی می کند،بسیار امکان دارد که خوی زنانه به خود گرفته و خیلی زن صفت بارآید،ولی گاهی به ندرت دیده شده است که در خصوصیات مردانگی خود راه مبالغه می پوید.[2]

گفتار ششم:تنها دختر خانواده

دختر تنهایی که با برادران خود زندگی می کند،معمولاً به صورت پسری ناقص جلوه می کند و ممکن است که پسری با کمبودهای فراوان باشد یا در خصوص زندگی فوق العاده مبالغه نماید.یکی از پژوهشگران به نام منی پارسلی سیصد و شصت و یک دختر بزهکار را با همان تعداد دختران معمولی که هر دو دسته هم سن و دارای یک ملیت بوده اند،مقایسه کرد و به این نکته پی برد که بین دختران ناکرده بزه یک نسبت چشم گیری از عزیز دردانه ها وجود دارند.

همین بررسی نشان می دهد که احتمال بزهکار شدن آخرین فرزند خانواده بسیار ضعیف است[3].

محقق دیگری به نام اسلی تو،موضوع را تحت زاویه دیگری بررسی کرده است:‌او هزار و صد و چهل و پنج  پسر بزهکار را با همان تعداد از کودکان هم سن و هم جنس و دانش آموز که در میان برادران و خواهران خود دارای یک موقعیت بوده اند،مقایسه کرد.وی بر این رابطه دست یافت که نرخ بزهکاری در مورد پسر بچه هایی که در عین حال برادر ارشد و برادر کوچک تر دارند ولی خواهر ندارند خیلی بالاست.برعکس،نرخ بزهکاری در مورد کسانی که برادران و خواهرانی بزرگتر از خود داشته اما هیچ برادر و خواهری کوچک تر نداشته اند خیلی ضعیف و پایین است.[4]

 


 

/ 0 نظر / 158 بازدید