اطلاعیه

چاپ چهارم کتاب پاسخ سئوالات جهانی و سنت های دوازده گانه منتشر شد

با اضافات و ویرایشی جدید در کارگروه آموزشی پژوهشی ققنوس 

مرکز پخش تهران موسسه فرهنگی حامی 02188300942مجتبی دشتی  12 قدم بهبودی

/ 0 نظر / 27 بازدید