آرامش درونی

*راز آرامش درون در آسایش درون است. آسایش جسمانی ، عاطفی ، ذهنی و سپس معنوی است.

*راز آرامش درون در دل نبستن است. این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.

*راز آرامش درون در شادی است. افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن

* راز آرامش درون در آروز نداشتن است.

این را بدان که شادی در درون تو جای دارد، نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .

*راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری.

آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.

*راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی.

 اما می توانی خودت را تغییر دهی.

*راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است.

از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند اجتناب کن.

*راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.

*راز آرامش درون در یک زندگی ساده است. ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کن.

*راز آرامش درون در یک زندگی سالم است. هر روز ورزش کن، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش.

*راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است. به آرمان هایت پاینده باش.

*راز آرامش درون در رفتار آزادانه است. رفتاری که بر آمده از خود واقعی ات باشد، نه افکار دیگران.

*راز آرامش درون در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنی.

*راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال دیگران است. ا

ین را بدان که آنچه حق توست، هر طور شد خود را به تو خواهد رساند.

*راز آرامش در گله مند نبودن است.

آنچه دنیا به تو می بخشد، در مقابل چیزی است که پیش تر ، تو به او بخشیده ای.

*راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که

فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی.

*راز آرامش درون در این است که بر دشمن درونت غلبه کنی، نه اینکه او را سرکوب کنی.

*راز آرامش درون در تمرین اراده است. حتی اگر نفست به شدت مخالف باشد.

*راز آرامش درون در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند.

*راز آرامش درون در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران، خود آنها را خوشحال کنی.

*راز آرامش درون در این است که خیر و سلامت دیگران را خیرو سلامت خود بدانی.

*راز آرامش درون در بی آزار بودن است. هرگز عمدا کسی را نرنجان.

*راز آرامش درون کار کردن >> درکنار<< دیگران است، نه >> در مقابل<< آنها.

/ 0 نظر / 49 بازدید